"Булленд Инвестмънтс" АДСИЦ уведомява акционерите на дружеството и инвеститорите, че на 29.03.2013 г. е представило на КФН годишен отчет към 31.12.2012 г. Годишният отчет е на разположение на адрес: гр. София, бул. „Христофор Колумб 43” , всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа и на адрес: www.bulland.bg.

 

Булленд Инвестмънтс АДСИЦ заменя Булленд Сървисис ООД с Авто Юнион Пропъртис ЕООД като обслужващо дружество, считано от 1 април 2013 година. Описаната промяна е одобрена от Комисията за финансов надзор с решение от 20 март 2013 година. Авто Юнион Пропъртис ЕООД е учредено през 2008 година от едноличния собственик на капитала Авто Юнион АД. Дружеството се управлява и представлява от г-н Асен Емануилов Асенов. Авто Юнион Пропъртис ЕООД разполага с квалифициран персонал с опит, който познава в дълбочина особеностите на пазара на недвижими имоти. Компанията работи с доказани партньори в своята област.

 

На заседание на Съвета на директорите на Булленд Инвестмънтс АДСИЦ, проведено на 7 февруари 2013 година, е взето решение за смяна на Директора за връзки с инвеститорите на дружеството. Считано от 8 февруари 2013 година, Директор за връзки с инвеститорите на Булленд Инвестмънтс АДСИЦ е Милена Стоянова Стоянова, с адрес за кореспондеция: гр. София, бул. Христофор Колумб №43, тел.: +359 2 9651 653, e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

"Булленд Инвестмънтс" АДСИЦ уведомява акционерите на дружеството и инвеститорите, че на 30.01.2013 г. е представило на КФН тримесечен отчет към 31.12.2012 г. Отчетът е на разположение на адрес: гр. София, бул. „Христофор Колумб” № 43, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа и на адрес: www.bulland.org.

 

На основание чл. 148б от ЗППЦК и получено уведомление за разкриване на дялово участие в публично или инвестиционно дружество от Евроинс Румъния АД, Булленд Инвестмънтс АДСИЦ съобщава, че Евроинс Румъния АД е увеличило дяловото си участие в капитала на Булленд Инвестмънтс АДСИЦ от 282 470 бр. акции до 824 620 бр. акции. В резултат на покупката, правото на глас на Евроинс Румъния АД в общото събрание на акционерите се променя от 2.17% до 6.34%.

 


Страница 10 от 30