На основание чл. 148б от ЗППЦК и получено уведомление за разкриване на дялово участие в публично или инвестиционно дружество, „Булленд Инвестмънтс” АДСИЦ съобщава, че в резултат на сключени сделки на „БФБ – София” АД, управляваните от Компас Инвест АД договорни фондове – „Компас – Прогрес”, „Компас – Стратегия” и „Компас – Евростобилност” са придобили общо 257 000 акции от капитала на „Булленд Инвестмънтс АДСИЦ, с което правото им на глас като свързани лица в общото събрание на акционерите на „Булленд Инвестмънтс” АДСИЦ нараства от 3,07 % на 5,04 %.

 

"Булленд Инвестмънтс" АДСИЦ уведомява акционерите на дружеството и инвеститорите, че на 04.10.2012 г. е представило на КФН тримесечен отчет към 30.09.2012 г. Отчетът е на разположение на адрес: гр. София, бул. „Витоша” № 56, ап. 3, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа и на адрес: www.bulland.org.

 

На основание чл. 148б от ЗППЦК и получени уведомления за разкриване на дялово участие в публично или инвестиционно дружество, „Булленд Инвестмънтс” АДСИЦ съобщава, че в резултат на сключени сделки на „БФБ – София” АД със сетълмент 04.09.2012 г. е настъпила следната промяна при акционерите, притежаващи над 5 % от капитала на дружеството:
- ЗУПФ „Алианц България” е продало 909 353 броя акции, с което правото му на глас в общото събрание на акционерите се променя от 6,99 % на 0 %
- ДПФ „Алианц България” е продало 911 252 броя акции, с което правото му на глас в общото събрание на акционерите се променя от 7,00 % на 0 %
-  „Евро финанс” АД е придобило  647 086 акции , с което, правото му на глас в общото събрание на акционерите се променя от 10,35 % на 15,32 %.

 

На основание чл. 148б от ЗППЦК и получено на 21 август 2012 г. (вх. № 4/21.08.2012 г.) уведомление за разкриване на дялово участие в публично или инвестиционно дружество от „Евро финанс” АД, „Булленд Инвестмънтс” АДСИЦ съобщава, че на 16.08.2012 г. „Евро финанс” АД е придобило 136 000 акции на „Булленд Инвестмънтс” АДСИЦ. В резултат на покупката, правото на глас на „Евро финанс” АД в общото събрание на акционерите се променя от 9,32 % на 10,37 %.

 

"Булленд Инвестмънтс" АДСИЦ уведомява акционерите на дружеството и инвеститорите, че на 18.07.2012 г. е представило на КФН тримесечен отчет към 30.06.2012 г. Отчетът е на разположение на адрес: гр. София, бул. „Витоша” № 56, ап. 3, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа и на адрес: www.bulland.org.

 


Страница 10 от 28