Уведомление по чл.148б от ЗППЦК
На основание чл. 148б от ЗППЦК и получено  уведомление за разкриване на значително дялово участие в публично или инвестиционно дружество, „Булленд Инвестмънтс“  АДСИЦ съобщава следното:

 
С дата на сключване на сделката -   2 август 2018 година,  ДФ Инвест Класик е увеличил дяловото си участие в капитала на „Булленд Инвестмънтс“АДСИЦ до 5.26%, представляващи 789 635 бр. акции.

 
С дата на сключване на сделката -   2 август 2018 година,  ДФ Инвест Актив е намалил дяловото си участие в капитала на „Булленд Инвестмънтс“АДСИЦ до 3.66%, представляващи 549 794 бр. акции.

 
Фондовете, управлявани от УД Инвест Фонд Мениджмънт АД, притежават общо 8.92% от правата на глас в общото събрание на акционерите на „Булленд Инвестмънтс“АДСИЦ.