Уведомление по чл.148б от ЗППЦК
На основание чл. 148б от ЗППЦК и получени  уведомления за разкриване на значително дялово участие в публично или инвестиционно дружество, „Булленд Инвестмънтс“  АДСИЦ съобщава следното:
С дата на сключване на сделката -   5 февруари 2019 година,  ДФ Инвест Класик е намалил дяловото си участие в капитала на „Булленд Инвестмънтс“АДСИЦ до 4,55%, представляващи 682 605 бр. акции.
С дата на сключване на сделката -   8 февруари 2019 година,  Италтех Сервиз – България ЕООД е намалил дяловото си участие в капитала на „Булленд Инвестмънтс“АДСИЦ до 0,51%, представляващи 76 900 бр. акции.