Уведомление по чл.148б от ЗППЦК
На основание чл. 148б от ЗППЦК и получени  уведомления за разкриване на значително дялово участие в публично или инвестиционно дружество, „Булленд Инвестмънтс“  АДСИЦ съобщава следното:
С дата на сделката - 28 февруари 2019 година, УД„ЕФ Асет Мениджмънт“АД  и управляваните от него фондове ДФ„ЕФ Рапид“ и ДФ„Еф Принсипал“ са увеличили дяловото си участие в капитала на „Булленд Инвестмънтс“АДСИЦ до 5,29%, представляващи 793 807 права на глас в общото събрание на публичното дружество.