Уведомление по чл.148б от ЗППЦК
На основание чл. 148б от ЗППЦК и получено  уведомление за разкриване на значително дялово участие в публично или инвестиционно дружество, „Булленд Инвестмънтс“АДСИЦ съобщава следното:
С дата на сделката – 20 юни 2019 година, ДФ „Инвест Класик“ е увеличил дяловото си участие в капитала на „Булленд Инвестмънтс“АДСИЦ до 5,21%, представляващи 782 605 права на глас в общото събрание на публичното дружество.
УД„Инвест Фонд Мениджмънт“АД  и управляваните от него фондове ДФ „Инвест Класик“ и ДФ „Инвест Актив“ притежават общо 8,92% от правата на глас в общото събрание на „Булленд Инвестмънтс“АДСИЦ.