Уведомление по чл.148б от ЗППЦК
На основание чл. 148б от ЗППЦК и получено на 12 юли 2019 г.  уведомление от ПОД Топлина за разкриване на значително дялово участие в публично или инвестиционно дружество, „Булленд Инвестмънтс“АДСИЦ съобщава следното:
С дата на сделката – 10 юли 2019 година, УПФ Топлина е увеличил дяловото си участие в капитала на „Булленд Инвестмънтс“АДСИЦ до 6,48%, представляващи 973 000 права на глас в общото събрание на публичното дружество.