„БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС” АДСИЦ издаде емисия корпоративни облигации
„БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС” АДСИЦ издаде първа емисия обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, обезпечени, неконвертируеми, свободнопрехвърляеми облигации на дружеството при условията на първично частно предлагане по смисъла на чл. 205, ал. 2 от ТЗ. Въз основа на успешно приключилото записване на предложените облигации и в съответствие с условията, посочени от Общото събрание на акционерите от 27.06.2019г., „БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС” АДСИЦ сключи облигационен заем на стойност 9,080,000 (девет милиона и осемдесет хиляди) лева, ISIN код на емисията BG2100011191. Броят на издадените облигации е 9 080 (девет хиляди и осемдесет), като номиналната и емисионната стойност на всяка облигация е 1,000 (хиляда) лева. Датата, от която започва да тече срокът до падежа, е датата на издаване на емисията – 16 юли 2019 г.
Дружеството ще предприеме необходимите действия за последващо допускане на облигационната емисия до търговия на регулиран пазар – „Българска фондова борса“ АД (БФБ) в срок не по-дълъг от 6 месеца от регистрацията на емисията в „Централен депозитар“ АД, като за целта своевременно ще изготви и внесе в КФН проспект за допускане на облигациите до търговия на регулиран пазар и ще го представи за одобрение в Комисията за финансов надзор (КФН).
Първото общо събрание на облигационерите ще се състои на 26.08.2019 г. от 10:30 ч. по седалището и адреса на управление на дружеството в гр. София, бул. „Христофор Колумб” № 43, при следния дневен ред: 1. Избор на банка-довереник на облигационерите и одобряване на проект на договор; 2. Запознаване на облигационерите с правата и задълженията на банката-довереник; 3. Разни. Поканват се всички облигационери да участват лично или чрез свой пълномощник, упълномощен с изрично писмено пълномощно. Материалите по дневния ред на събранието са на разположение на облигационерите на адреса на управление на дружеството в гр. София, бул. „Христофор Колумб” № 43.