Първо общо събрание на облигационерите от емисия с ISIN BG2100011191
На 26 август 2019 г. в гр. София, бул. „Христофор Колумб” № 43 при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове, от 10:30 часа се проведе първо общо събрание на облигациите на „БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС” АДСИЦ - гр. София на първа емисия обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, обезпечени, неконвертируеми, свободнопрехвърляеми облигации на дружеството, предложени при условията на първично частно (непублично) предлагане по смисъла на чл. 205, ал. 2 от ТЗ, с ISIN код на емисията BG2100011191 и обща стойност на облигационния заем 9 080 000 (девет милиона и осемдесет хиляди) лева.

На събранието бяха представени облигационери, притежаващи общо 6 600 (шест хиляди и шестстотин) облигации, представляващи приблизително 72,68 % (седемдесет и два цяло шестдесет и осем процента) от издаденията облигационна емисия.

Общото събрание на облигационерите избра „ТЕКСИМ БАНК“ АД за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“, като одобри проекта на предложения договор за изпълнение на възложените дейности.