Новини

Намаляване на годишното възнаграждение на обслужващото дружество

На 09.02.2007 г. „Булленд Инвестмънтс” АДСИЦ и обслужващо дружество „Булленд Сървисис” ООД подписаха Допълнително споразумение № 2 към Договор за извършване на дейност като обслужващо дружество, с което се приема годишното възнаграждение на обслужващото дружество в размер на 4 % от стойността на активите на АДСИЦ да бъде намалено на 3 % от нетната стойност на активите на АДСИЦ. Върху това възнаграждение се начислява ДДС. Общият размер на възнаграждението с включен ДДС не може да надхвърля ограниченията по чл. 10 и правилата по чл. 49 от устава на АДСИЦ.

 

Тримесечен счетоводен отчет към 31.12.2006

"Булленд Инвестмънтс" АДСИЦ уведомява акционерите на дружеството и инвеститорите, че в изпълнение на чл. 95 от ЗППЦК на 30.01.2007 г. е представило на КФН и БФБ АД тримесечен отчет към 31.12.2006 г. Отчетите са на разположение на адрес: гр. София, бул. „Витоша” № 36, ап. 1, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа.

 

Разваляне на договор за лизинг

Считано от 22 декември 2006 г. се разваля договор за финансов лизинг на недвижим имот, находящ се в гр. София, район “Красно село”, ул. Хайдушка поляна № 57, представляващ офис на 4 (четири) нива, с разгъната застроена площ 1011,40 (хиляда и единадесет цяло и четиридесет стотни) квадратни метра. За имотът ще бъде сключен нов договор за лизинг или наем или ще бъде продаден.

 

Тримесечен счетоводен отчет към 30.09.06

"Булленд Инвестмънтс" АДСИЦ уведомява акционерите на дружеството и инвеститорите, че в изпълнение на чл. 95 от ЗППЦК на 30.10.2006 г. е представило на КФН и БФБ АД тримесечен отчет към 30.09.2006 г. Отчетите са на разположение на адрес: гр. София, бул. „Витоша” № 36, ап. 1, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа.

 

Нови инвестиции

На 22.08.2006 г. „Булленд Инвестмънтс” АДСИЦ придоби с нотариален акт:

  1. Недвижим имот, находящ се в гр. София, район “Красно село”, ул. Хайдушка поляна № 57, представляващ офис на 4 (четири) нива, с разгъната застроена площ 1011,40 (хиляда и единадесет цяло и четиридесет стотни) квадратни метра. Дружеството възнамерява да използва придобития от него имот за продажба на лизинг.
  2. Урегулиран, незастроен поземлен имот УПИ І – 437, 473, 474, 1145 от квартал 226 по плана на град София, местност “Овча купел”, целият с площ от 3 230 (три хиляди двеста и тридесет) квадратни метра, при граници по скица: УПИ V – 436 и от три страни улици. Дружеството възнамерява да използва придобития от него имот за продажба.
 


Страница 30 от 32