Новини

Нов адрес

От 2 април 2007 г. офисът на "Булленд Инвестмънтс" АДСИЦ и обслужващо дружество "Булленд Сървисис" са на нов адрес:

1000 София
бул. "Витоша" № 56, ап. 3
тел./факс: 02/980 14 26

 

Годишен отчет за 2006 г.

"Булленд Инвестмънтс" АДСИЦ уведомява акционерите на дружеството и инвеститорите, че в изпълнение на чл. 94 от ЗППЦК на 29.03.2007 г. е представило на КФН и БФБ АД годишен отчет и актуализиран Проспект към 31.12.2006 г. Годишният Отчет и Проспектът са на разположение на адрес: гр. София, бул. „Витоша” № 56, ап. 1, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа.

 

Продажба на имот

На 21.03.2007 г. е влязъл в сила предварителен договор за продажба на урегулиран, незастроен поземлен имот УПИ І – 437, 473, 474, 1145 от квартал 226 по плана на град София, местност “Овча купел”, целият с площ от 3 230 (три хиляди двеста и тридесет) квадратни метра, при граници по скица: УПИ V – 436 и от три страни улици. Окончателният договор трябва да бъде сключен до 19 април 2007 г. при цена в размер на левовата равностойност на 435 000 EUR без ДДС, изчислена по фиксинга на БНБ. Към настоящия момент е заплатено капаро в размер на 10 % от продажната цена. При реализиране на сделката постигнатата печалба, изчислена като разлика между покупната и продажната цена ще бъде в размер на 318 870 лв., което представлява доходност от 59,95 %.

 

Намаляване на годишното възнаграждение на обслужващото дружество

На 09.02.2007 г. „Булленд Инвестмънтс” АДСИЦ и обслужващо дружество „Булленд Сървисис” ООД подписаха Допълнително споразумение № 2 към Договор за извършване на дейност като обслужващо дружество, с което се приема годишното възнаграждение на обслужващото дружество в размер на 4 % от стойността на активите на АДСИЦ да бъде намалено на 3 % от нетната стойност на активите на АДСИЦ. Върху това възнаграждение се начислява ДДС. Общият размер на възнаграждението с включен ДДС не може да надхвърля ограниченията по чл. 10 и правилата по чл. 49 от устава на АДСИЦ.

 

Тримесечен счетоводен отчет към 31.12.2006

"Булленд Инвестмънтс" АДСИЦ уведомява акционерите на дружеството и инвеститорите, че в изпълнение на чл. 95 от ЗППЦК на 30.01.2007 г. е представило на КФН и БФБ АД тримесечен отчет към 31.12.2006 г. Отчетите са на разположение на адрес: гр. София, бул. „Витоша” № 36, ап. 1, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа.

 


Страница 31 от 33