Новини

Тримесечен отчет

"Булленд Инвестмънт" АДСИЦ уведомява акционерите на дружеството и инвеститорите, че в изпълнение на чл. 95 от ЗППЦК на 28.04.2006 г. е представило на КФН и БФБ АД тримесечен отчет към 31.03.2006 г. Отчетите са на разположение на адрес: гр. София, бул. „Витоша” № 36, ап. 1, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа.

 


Страница 32 от 32