Новини

Редовно годишно общо събрание на акционерите

Съветът на директорите на на „Булленд Инвестмънтс” АДСИЦ на основание чл.223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на 15 юни 2006 г. от 11 часа в седалището на дружеството в гр. София, бул Витоша № 36 при следния дневен ред:

 1. Приемане на годишния счетоводен отчет, отчета за управлението и доклада на регистрирания одитор за 2005 г. на дружеството. Проект на решение : „Общото събрание на акционерите приема годишния счетоводен отчет, доклада за управлението и доклада на регистрирания одитор за 2005г. на дружеството.”
 2. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2005г. Проект на решение : „Цялата чиста печалба в размер на 19 235 лева, която съгласно чл.10, ал.3 от ЗДСИЦ не подлежи на разпределение за дивиденти, да остане като неразпределена печалба.”
 3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2005г. Проект на решение : „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2005г.”
 4. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2006г. Проект на решение: „ Общото събрание на акционерите избира за регистриран одитор на дружеството за 2006г. Стоянка Йорданова Апостолова от БДО Акеро ООД, регистрационен № 016”.

Материалите по дневния ред на Общото събрание са на разположение на акционерите всеки делничен ден от 10.00 ч. до 16.00 ч. в седалището на дружеството - гр. София, бул Витоша № 36. Поканват се всички акционери да присъстват лично или чрез упълномощени от тях представители, като упълномощаването се извършва съгласно изискванията на чл. 116 от ЗППЦК. Правото на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, придобили акции най-късно до 12.04.2006г., включително, съгласно представен от "Централен депозитар" АД списък на акционерите на дружеството към тази дата. При липса на кворум, на основание чл. 227, ал 3 ТЗ Общото събрание ще се проведе от 11.00 ч. на 30.06.2006 г., на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на представените акции.

 

Увеличение на капитала на "Булленд Инвестмънтс" АДСИЦ

На 10.05.2006 год. Съветът на директорите на "Булленд Инвестмънтс" АДСИЦ взе решение за увеличение на капитала на дружеството чрез издаване на 9 000 000 нови акции.

 • брой акции преди увеличението: 1 000 000
 • номинална стойност: 1.00 лв.
 • емисионна стойност: 1.05 лв.
 • присвоеният борсов код на издадените права: R3LAND
 • броят на издадените права: 1 000 000
 • съотношение между издадените права и новите акции – право/акции: 1/9
 • капиталът ще бъде увеличен само ако бъдат записани и платени най-малко 3 000 000 броя акции
 • всяко лице може запише най-малко една нова акция и най-много такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права умножен по 9
 • борсов член, упълномощен да обслужва увеличението на капитала: ИП Евро Финанс АД
 • банка, в която да бъде открита набирателна сметка- ТБ Булбанк АД
 • право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 7 дни след публикуване на съобщението в Държавен вестник и един централен ежедневник
 • началния срок за прехвърляне на правата е първият работен ден, следващ изтичането на 7 дни от деня на обнародване на съобщението за публично предлагане в Държавен Вестник и публикуването му в един централен ежедневник, но не по-рано от изтичането на срока по чл 112б, ал. 2 от ЗППЦК
 • конкретните дати за търговия на правата, записване на акции и аукциона по чл. 126б, ал. 7 ще бъдат посочени допълнително, след публикуване на съобщението за публично предлагане в Държавен Вестник и централен ежедневник
 

Вторична търговия на БФБ АД на акциите на "Булленд Инвестмънтс" АДСИЦ

На 8 май 2006 г. започва вторичната търговия с акции на „Булленд Инвестмънтс” АДСИЦ на Българска фондова борса АД. Акциите на дружеството ще се търгуват на Неофициален пазар с борсов код LAND.

 

Тримесечен отчет

"Булленд Инвестмънт" АДСИЦ уведомява акционерите на дружеството и инвеститорите, че в изпълнение на чл. 95 от ЗППЦК на 28.04.2006 г. е представило на КФН и БФБ АД тримесечен отчет към 31.03.2006 г. Отчетите са на разположение на адрес: гр. София, бул. „Витоша” № 36, ап. 1, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа.

 


Страница 33 от 33