Новини

Съобщение по чл. 148б ЗППЦК

На основание чл. 148б от ЗППЦК и получени  уведомления за разкриване на дялово участие в публично или инвестиционно дружество, Булленд Инвестмънтс  АДСИЦ съобщава следното:

С дата на регистрация в Централен депозитар 12 май 2015 година БИ ДЖИ АЙ ГРУП АД са намалили дяловото си участие в капитала на Булленд Инвестмънтс АДСИЦ от 655 981 броя акции до 268 381 броя акции. В резултат на сделката, правото на глас в общото събрание на акционерите  на БИ ДЖИ АЙ ГРУП АД се променя от 5,04% на 2,06%;

С дата на регистрация в Централен депозитар 12 май 2015 година ДФ ИНВЕСТ АКТИВ са увеличили дяловото си участие в капитала на Булленд Инвестмънтс АДСИЦ от 3150823 броя акции до 703 423 броя акции. В резултат на сделката, правото на глас в общото събрание на акционерите  на ДФ ИНВЕСТ АКТИВ се променя от 2,4% на 5,4%.

 

Съобщение по чл. 148б ЗППЦК

На основание чл. 148б от ЗППЦК и получено уведомление за разкриване на дялово участие в публично или инвестиционно дружество, Булленд Инвестмънтс АДСИЦ съобщава следното:

С дата на регистрация в Централен депозитар 30 март 2015 година УД ЕФ Асет Мениджмънт АД и управляваните от него фондове са намалили дяловото си участие в капитала на Булленд Инвестмънтс АДСИЦ от 1 030 538 броя акции до 408 538 броя акции. В резултат на сделката, правото на глас в общото събрание на акционерите на УД ЕФ Асет Мениджмънт АД и управляваните от него фондове ДФ ЕФ РАпид и ДФ ЕФ Принсипал се променя от общо 7.92% на 3.14%.

 

Съобщение по чл. 148б ЗППЦК

На основание чл. 148б от ЗППЦК и получено  уведомление от ПОД Бъдеще АД, съгласно чл. 145 от ЗППЦК, Булленд Инвестмънтс  АДСИЦ съобщава следното:

След  покупка на 107  000 акции  от капитала на Булленд Инвестмънтс АДСИЦ от ДПФ-Бъдеще АД с дата на сетълмент  10  декември  2014 г., управляваните от ПОД-Бъдеще АД пенсионни фондове притежават следния брой акции:
  • ППФ-Бъдеще  - 367 000  акции или 2.82 % от капитала на дружеството;
  • УПФ-Бъдеще  - 900 000 акции или 6.91 % от капитала на дружеството;
  • ДПФ-Бъдеще – 138 070  акции или 1.06 % от капитала на дружеството.

Общо за трите фонда – 1 405 070  акции или 10.79 % от капитала на Булленд Инвестмънтс  АДСИЦ.

 

Буллен преструктурира портфолиото си

Булленд Инвестмънтс АДСИЦ продаде земеделските земи, разположени в областите Велико Търново, Плевен, Сливен и Стара Загора. Общата квадратура на имотите възлиза на 12 984.66 декара. Прогнозната преобразувана печалба за разпределение като резултат от извършената сделка по продажба на земеделски земи е в размер на приблизително 3 милиона лева. Сделката е съгласувана с банката-кредитор, предвид факта, че върху компанията има учреден залог на търговското предприятие.

Сделката по продажбата на земеделските земи е в резултат на решение на ръководството за преструктуриране на инвестициите на дружеството. Земеделското портфолио на Булленд се характеризира с голяма разпокъсаност и относително висок дял необработваеми земи.  Това прави икономически необоснована  комасацията чрез изкупуване на земи, а възможности за замяна практически не съществуват.

След сделката портфолиото на Булленд Инвестмънтс АДСИЦ се състои предимно от инвестиционни имоти, изцяло отдадени с дългосрочни договори за наем. За сравнение, доходността от земеделските земи е около 5% спрямо доходност от инвестиционните имоти в размер от около 8%.

В резултат на осъществената сделка, Булленд ще има възможност да погаси предсрочно значителна част от кредита, което ще доведе до сериозна редукция  на лихвените плащания и увеличение на печалбата.

 

Уведомление за паричен дивидент

На основание чл. 115в, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Ви уведомяваме за следното:

БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС  АДСИЦ разпределя дивидент за финансовата 2013 година в размер на1 054 449.00  лева, представляващ 0.081  лева брутен дивидент за една акция, нетният дивидент, разпределян на една акция е в размер на 0.07695 лева, съгласно взето решение по т. 4 от дневния ред на общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 26.06.2014 г.

Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар АД като акционери на 14-тия ден след датата на общото събрание, на което е приет годишния финансов отчет.

Дивидентите ще бъдат изплатени най-късно до края на текущата 2014 година.

Разходите по изплащане на дивидент са за сметка на дружеството.

Акционерите ще получат дивидентите си чрез инвестиционния посредник, на когото са клиент.

 


Страница 10 от 33