Новини

Извънредно общо събрание на акционерите

Булленд Инвестмънт  АДСИЦ съобщава, че на 17 октомври 2012 г. е получено писмо от Универсален пенсионен фонд  „Бъдеще”, в което УПФ „Бъдеще” в качеството си на акционер, притежаващ в продължение на повече от три месеца над 5 % от капитала на дружеството, иска свикване на извънредно общо събрание на акционерите на „Булленд Инвестмънтс” АД. Във връзка с полученото искане, на 18 октомври 2012 г. Съветът на директорите на Булленд Инвестмънтс АДСИЦ проведе заседание, на което беше взето следното решение:
Свиква извънредно общо събрание на акционерите на Булленд Инвестмънтс АДСИЦ на 27 ноември 2012 г. при следния дневен ред:
1. Освобождаване на всички членове на  Съвета на директорите
2. Избор нови членове на Съвета на директорите: Иван Мънков,  Данко Идакиев и Светослав Антонов
3. Вземане на решение за изплащане на тантиеми на освободените членове на Съвета на директорите
4. Определяне на възнаграждението на новоизбраните членове на Съвета на директорите
5. Промяна на седалището и адреса на управление на дружеството
6. Промени в устава на дружеството
Поканата за извънредното общо събрание на акционерите предстои да бъде публикувана в Търговския регистър

 

Съобщение по чл. 148 б ЗППЦК

На основание чл. 148б от ЗППЦК и получено на 12 октомври 2012 г. (вх. № 10/12.10.2012 г.) уведомление за разкриване на дялово участие в публично или инвестиционно дружество от ЗД „Евро Инс” АД, „Булленд Инвестмънтс” АДСИЦ съобщава, че на 04.09.2012 г. ЗД „Евро Инс” АД е придобило 770 000 акции на „Булленд Инвестмънтс” АДСИЦ. В резултат на покупката, правото на глас на ЗД „Евро Инс” АД в общото събрание на акционерите се променя от 1,60 % на 7,51 %.

 

Съобщение по чл. 148 б ЗППЦК

На основание чл. 148б от ЗППЦК и получено уведомление за разкриване на дялово участие в публично или инвестиционно дружество, „Булленд Инвестмънтс” АДСИЦ съобщава, че в резултат на сключени сделки на „БФБ – София” АД, управляваните от Компас Инвест АД договорни фондове – „Компас – Прогрес”, „Компас – Стратегия” и „Компас – Евростобилност” са придобили общо 257 000 акции от капитала на „Булленд Инвестмънтс АДСИЦ, с което правото им на глас като свързани лица в общото събрание на акционерите на „Булленд Инвестмънтс” АДСИЦ нараства от 3,07 % на 5,04 %.

 

Тримесечен финансов отчет към 30.09.2012 г.

"Булленд Инвестмънтс" АДСИЦ уведомява акционерите на дружеството и инвеститорите, че на 04.10.2012 г. е представило на КФН тримесечен отчет към 30.09.2012 г. Отчетът е на разположение на адрес: гр. София, бул. „Витоша” № 56, ап. 3, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа и на адрес: www.bulland.org.

 

Съобщение по чл. 148 б ЗППЦК

На основание чл. 148б от ЗППЦК и получени уведомления за разкриване на дялово участие в публично или инвестиционно дружество, „Булленд Инвестмънтс” АДСИЦ съобщава, че в резултат на сключени сделки на „БФБ – София” АД със сетълмент 04.09.2012 г. е настъпила следната промяна при акционерите, притежаващи над 5 % от капитала на дружеството:
- ЗУПФ „Алианц България” е продало 909 353 броя акции, с което правото му на глас в общото събрание на акционерите се променя от 6,99 % на 0 %
- ДПФ „Алианц България” е продало 911 252 броя акции, с което правото му на глас в общото събрание на акционерите се променя от 7,00 % на 0 %
-  „Евро финанс” АД е придобило  647 086 акции , с което, правото му на глас в общото събрание на акционерите се променя от 10,35 % на 15,32 %.

 


Страница 10 от 28