Новини

Съобщение по чл. 148б ЗППЦК

На основание чл. 148б от ЗППЦК и получено  уведомление за разкриване на дялово участие в публично или инвестиционно дружество, Булленд Инвестмънтс  АДСИЦ съобщава следното:

С дата на регистрация в Централен депозитар 23 септември 2015 година ДФ ИНВЕСТ АКТИВ са намалили дяловото си участие в капитала на Булленд Инвестмънтс АДСИЦ от 703 423 броя акции до 637 633 броя акции. В резултат на сделката, правото на глас в общото събрание на акционерите  на ДФ ИНВЕСТ АКТИВ се променя от 5,4% на 4,9%.

 

Съобщение по чл. 148б ЗППЦК

На основание чл. 148б от ЗППЦК и получени  уведомления за разкриване на дялово участие в публично или инвестиционно дружество, Булленд Инвестмънтс  АДСИЦ съобщава следното:

С дата на регистрация в Централен депозитар 12 май 2015 година БИ ДЖИ АЙ ГРУП АД са намалили дяловото си участие в капитала на Булленд Инвестмънтс АДСИЦ от 655 981 броя акции до 268 381 броя акции. В резултат на сделката, правото на глас в общото събрание на акционерите  на БИ ДЖИ АЙ ГРУП АД се променя от 5,04% на 2,06%;

С дата на регистрация в Централен депозитар 12 май 2015 година ДФ ИНВЕСТ АКТИВ са увеличили дяловото си участие в капитала на Булленд Инвестмънтс АДСИЦ от 3150823 броя акции до 703 423 броя акции. В резултат на сделката, правото на глас в общото събрание на акционерите  на ДФ ИНВЕСТ АКТИВ се променя от 2,4% на 5,4%.

 

Съобщение по чл. 148б ЗППЦК

На основание чл. 148б от ЗППЦК и получено уведомление за разкриване на дялово участие в публично или инвестиционно дружество, Булленд Инвестмънтс АДСИЦ съобщава следното:

С дата на регистрация в Централен депозитар 30 март 2015 година УД ЕФ Асет Мениджмънт АД и управляваните от него фондове са намалили дяловото си участие в капитала на Булленд Инвестмънтс АДСИЦ от 1 030 538 броя акции до 408 538 броя акции. В резултат на сделката, правото на глас в общото събрание на акционерите на УД ЕФ Асет Мениджмънт АД и управляваните от него фондове ДФ ЕФ РАпид и ДФ ЕФ Принсипал се променя от общо 7.92% на 3.14%.

 

Съобщение по чл. 148б ЗППЦК

На основание чл. 148б от ЗППЦК и получено  уведомление от ПОД Бъдеще АД, съгласно чл. 145 от ЗППЦК, Булленд Инвестмънтс  АДСИЦ съобщава следното:

След  покупка на 107  000 акции  от капитала на Булленд Инвестмънтс АДСИЦ от ДПФ-Бъдеще АД с дата на сетълмент  10  декември  2014 г., управляваните от ПОД-Бъдеще АД пенсионни фондове притежават следния брой акции:
  • ППФ-Бъдеще  - 367 000  акции или 2.82 % от капитала на дружеството;
  • УПФ-Бъдеще  - 900 000 акции или 6.91 % от капитала на дружеството;
  • ДПФ-Бъдеще – 138 070  акции или 1.06 % от капитала на дружеството.

Общо за трите фонда – 1 405 070  акции или 10.79 % от капитала на Булленд Инвестмънтс  АДСИЦ.

 

Буллен преструктурира портфолиото си

Булленд Инвестмънтс АДСИЦ продаде земеделските земи, разположени в областите Велико Търново, Плевен, Сливен и Стара Загора. Общата квадратура на имотите възлиза на 12 984.66 декара. Прогнозната преобразувана печалба за разпределение като резултат от извършената сделка по продажба на земеделски земи е в размер на приблизително 3 милиона лева. Сделката е съгласувана с банката-кредитор, предвид факта, че върху компанията има учреден залог на търговското предприятие.

Сделката по продажбата на земеделските земи е в резултат на решение на ръководството за преструктуриране на инвестициите на дружеството. Земеделското портфолио на Булленд се характеризира с голяма разпокъсаност и относително висок дял необработваеми земи.  Това прави икономически необоснована  комасацията чрез изкупуване на земи, а възможности за замяна практически не съществуват.

След сделката портфолиото на Булленд Инвестмънтс АДСИЦ се състои предимно от инвестиционни имоти, изцяло отдадени с дългосрочни договори за наем. За сравнение, доходността от земеделските земи е около 5% спрямо доходност от инвестиционните имоти в размер от около 8%.

В резултат на осъществената сделка, Булленд ще има възможност да погаси предсрочно значителна част от кредита, което ще доведе до сериозна редукция  на лихвените плащания и увеличение на печалбата.

 


Страница 10 от 33