Новини

Съобщение по чл. 148б ЗППЦК

На основание чл. 148б от ЗППЦК и получени  уведомления за разкриване на значително дялово участие в публично или инвестиционно дружество, Булленд Инвестмънтс  АДСИЦ съобщава следното:
С дата на сключване на сделката -  9 юни 2017 година,  „Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре“С.А. е увеличил дяловото си участие в капитала на „Булленд Инвестмънтс“АДСИЦ от 0.26% до 15.13% права на глас, представляващи 2 269 989 бр. акции;
С дата на сключване на сделката -  9 юни 2017 година,  „ЕВРО-ФИНАНС“АД е продал всичките притежавани от него акции от капитала на „Булленд Инвестмънтс“АДСИЦ, възлизащи на 14.87%.

 

Съобщение по чл. 148б ЗППЦК

На основание чл. 148б от ЗППЦК и получено  уведомление за разкриване на дялово участие в публично или инвестиционно дружество с входящ номер 48/28.12.2016 г., Булленд Инвестмънтс  АДСИЦ съобщава следното:
 
Акционерът Иво Петров Петров е намалил дяловото си участие в капитала на Булленд Инвестмънтс АДСИЦ от 10.377% до 9% права на глас в общото събрание на Булленд Инвестмънтс АДСИЦ. Промяната е в резултат на неучастие в увеличението на капитала на Булленд Инвестмънтс АДСИЦ. 
 

Уведомление съгласно чл.112д от Закона за публично предлагане на ценни книжа

Към края на месец ноември 2016 година, размерът на регистрирания капитал на БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС АДСИЦ е в размер на 15 008 125 лева, разпределен в 15 008 125 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с номинална стойност 1 лев всяка една.

Към края на месец ноември 2016 година, общият брой акции с право на глас от капитала на БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС АДСИЦ е 15 008 125 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с номинална стойност 1 лев всяка една.

Увеличението на капитала на БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС АДСИЦ от 13 017 889 лева на 15 008 125 лева е вписано в Търговски регистър с вписване №20161124134719 от 24 ноември 2016 година.
 

Увеличението на капитала на „Булленд Инвестмънтс“АДСИЦ приключи успешно

На 4 ноември 2016 г. приключи успешно подписката за записване на акции от публичното предлагане на „БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС“ АДСИЦ. 

Сумата, получена от записаните и напълно изплатени акции, е в размер на 1 990 236 лева, което представлява 39.8% от предложените права, при минимален праг за успех на емисията от 36%.

Общо капиталът на компанията ще бъде увеличен от 13 017 889 лева на 15 008 125 лева. Предстои регистриране на увеличението в Търговски регистър, Централен депозитар, Комисията за финансов надзор и регистриране на новите акции за търговия на БФБ-София.
 

Назначен е контрольор на "Булленд Инвестмънтс" АДСИЦ

По молба на акционера Иво Петров Петров, притежаващ 10.46% от капитала на „Булленд Инвестмънтс“АДСИЦ, Софийски градски съд назначи дипломирания експерт-счетоводител Нели Димитрова Шопова-Георгиева за контрольор на публичното дружество с Определение №3227 от 14.06.2016 година. Проверката включва цялата счетоводна документация на дружеството за периода 01.01.2013 – 31.12.2015 г., в това число годишните и междинните счетоводни отчети, финансовото състояние, задълженията и вземанията на дружеството, включително във връзка със специалните изисквания на ЗППЦК, ЗДСИЦ, устава и проспекта на дружеството и в частност чл. 114 и чл.114а от ЗППЦК.
 
Съобразно нормата на чл. 118, ал.1 от Търговския закон, лица, притежаващи заедно или поотделно найа-малко 5 на сто от капитала на публично дружество, могат да искат от съда назначаването на контрольори, които да проверят цялата счетоводна документация на дружеството и да изготвят доклад за констатациите си.
 
 


Страница 4 от 28