Новини

Уведомление по чл.148б от ЗППЦК

На основание чл. 148б от ЗППЦК и получено  уведомление за разкриване на значително дялово участие в публично или инвестиционно дружество, „Булленд Инвестмънтс“АДСИЦ съобщава следното:
С дата на сделката – 15 септември 2020 година, „Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре” С.А. е увеличил дяловото си участие в капитала на „Булленд Инвестмънтс“АДСИЦ до 6,98%, представляващи 1 047 815 права на глас в общото събрание на публичното дружество.

 

Уведомление по чл.148б от ЗППЦК

На основание чл. 148б от ЗППЦК и получено  уведомление за разкриване на значително дялово участие в публично или инвестиционно дружество, „Булленд Инвестмънтс“АДСИЦ съобщава следното:
С дата на сделката – 12 юни 2020 година, ППФ Бъдеще е увеличил дяловото си участие в капитала на „Булленд Инвестмънтс“АДСИЦ до 5,68%, представляващи 852 006 права на глас в общото събрание на публичното дружество.

 

Уведомление по чл.148б от ЗППЦК

На основание чл. 148б от ЗППЦК и получено  уведомление за разкриване на значително дялово участие в публично или инвестиционно дружество, „Булленд Инвестмънтс“АДСИЦ съобщава следното:
С дата на сделката – 3 февруари 2020 година, управляваните от УД Актива Асет Менджмънт АД договорни фондове са  увеличили дяловото си участие в капитала на „Булленд Инвестмънтс“АДСИЦ до общо 10,65%, представляващи 1 598 852 права на глас в общото събрание на публичното дружество.

 

Уведомление по чл.148б от ЗППЦК

На основание чл. 148б от ЗППЦК и получено  уведомление за разкриване на значително дялово участие в публично или инвестиционно дружество, „Булленд Инвестмънтс“АДСИЦ съобщава следното:
С дата на сделката – 30 януари 2020 година, управляваните от УД Актива Асет Менджмънт АД договорни фондове са  увеличили дяловото си участие в капитала на „Булленд Инвестмънтс“АДСИЦ до общо 9,72%, представляващи 1 458 852 права на глас в общото събрание на публичното дружество.

 

Уведомление по чл.148б от ЗППЦК

На основание чл. 148б от ЗППЦК и получено  уведомление за разкриване на значително дялово участие в публично или инвестиционно дружество, „Булленд Инвестмънтс“АДСИЦ съобщава следното:
С дата на сделката – 30 януари 2020 година, управляваните от УД ЕФ Асет Менджмънт АД договорни фондове са  увеличили дяловото си участие в капитала на „Булленд Инвестмънтс“АДСИЦ до общо 10,54%, представляващи 1 581 807 права на глас в общото събрание на публичното дружество.

 


Страница 4 от 33