Новини

Уведомление по чл.148б от ЗППЦК

На основание чл. 148б от ЗППЦК и получено  уведомление за разкриване на значително дялово участие в публично или инвестиционно дружество, „Булленд Инвестмънтс“АДСИЦ съобщава следното:
С дата на сделката – 27 декември 2019 година, ЗД“Евроинс“АД е увеличил дяловото си участие в капитала на „Булленд Инвестмънтс“АДСИЦ до общо 8,33%, представляващи 1 249 796 права на глас в общото събрание на публичното дружество.

 

Уведомление по чл.148б от ЗППЦК

На основание чл. 148б от ЗППЦК и получено  уведомление за разкриване на значително дялово участие в публично или инвестиционно дружество, „Булленд Инвестмънтс“АДСИЦ съобщава следното:
С дата на сделката – 27 декември 2019 година, ,,Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре” С.А. е намалил дяловото си участие в капитала на „Булленд Инвестмънтс“АДСИЦ до общо 4,92%, представляващи 738 415 права на глас в общото събрание на публичното дружество.

 

Уведомление по чл.148б от ЗППЦК

На основание чл. 148б от ЗППЦК и получено  уведомление за разкриване на значително дялово участие в публично или инвестиционно дружество, „Булленд Инвестмънтс“АДСИЦ съобщава следното:
 
С дата на сделката – 5 декември 2019 година, управляваните от УД ЕФ Асет Мениджмънт АД договорни фондове са увеличили дяловото си участие в капитала на „Булленд Инвестмънтс“АДСИЦ до общо 5,36%, представляващи 804 089 права на глас в общото събрание на публичното дружество.

 

Уведомление по чл.148б от ЗППЦК

На основание чл. 148б от ЗППЦК и получено  уведомление за разкриване на значително дялово участие в публично или инвестиционно дружество, „Булленд Инвестмънтс“АДСИЦ съобщава следното:
С дата на сделката – 6 ноември 2019 година, управляваните от УД ЕФ Асет Мениджмънт АД договорни фондове са увеличили дяловото си участие в капитала на „Булленд Инвестмънтс“АДСИЦ до общо 5,98%, представляващи 897 807 права на глас в общото събрание на публичното дружество.

 

Уведомление по чл.148б от ЗППЦК

На основание чл. 148б от ЗППЦК и получено  уведомление за разкриване на значително дялово участие в публично или инвестиционно дружество, „Булленд Инвестмънтс“АДСИЦ съобщава следното:
С дата на сделката – 6 ноември 2019 година, управляваните от УД Актива Асет Мениджмънт АД договорни фондове са намалили дяловото си участие в капитала на „Булленд Инвестмънтс“АДСИЦ до общо 4,50%, представляващи 675 552 права на глас в общото събрание на публичното дружество.

 


Страница 5 от 33