Новини

Уведомление по чл.148б от ЗППЦК

На основание чл. 148б от ЗППЦК и получени  уведомления за разкриване на значително дялово участие в публично или инвестиционно дружество, „Булленд Инвестмънтс“  АДСИЦ съобщава следното:
С дата на сделката - 28 февруари 2019 година, УД„ЕФ Асет Мениджмънт“АД  и управляваните от него фондове ДФ„ЕФ Рапид“ и ДФ„Еф Принсипал“ са увеличили дяловото си участие в капитала на „Булленд Инвестмънтс“АДСИЦ до 5,29%, представляващи 793 807 права на глас в общото събрание на публичното дружество.

 

Уведомление по чл.148б от ЗППЦК

На основание чл. 148б от ЗППЦК и получени  уведомления за разкриване на значително дялово участие в публично или инвестиционно дружество, „Булленд Инвестмънтс“  АДСИЦ съобщава следното:
С дата на сключване на сделката -   5 февруари 2019 година,  ДФ Инвест Класик е намалил дяловото си участие в капитала на „Булленд Инвестмънтс“АДСИЦ до 4,55%, представляващи 682 605 бр. акции.
С дата на сключване на сделката -   8 февруари 2019 година,  Италтех Сервиз – България ЕООД е намалил дяловото си участие в капитала на „Булленд Инвестмънтс“АДСИЦ до 0,51%, представляващи 76 900 бр. акции.

 

Уведомление

В деловодството на дружеството е постъпило Уведомление от „Юроуест Файненшъл България“ЕООД, че на 12.09.2018 г. купува 20 185 бр. акции на „Булленд Инвестмънтс“АДСИЦ чрез борсова сделка на БФБ-София при единична цена от 1,08 лв.
 

Уведомление по чл.148б от ЗППЦК

На основание чл. 148б от ЗППЦК и получено  уведомление за разкриване на значително дялово участие в публично или инвестиционно дружество, „Булленд Инвестмънтс“  АДСИЦ съобщава следното:

 
С дата на сключване на сделката -   2 август 2018 година,  ДФ Инвест Класик е увеличил дяловото си участие в капитала на „Булленд Инвестмънтс“АДСИЦ до 5.26%, представляващи 789 635 бр. акции.

 
С дата на сключване на сделката -   2 август 2018 година,  ДФ Инвест Актив е намалил дяловото си участие в капитала на „Булленд Инвестмънтс“АДСИЦ до 3.66%, представляващи 549 794 бр. акции.

 
Фондовете, управлявани от УД Инвест Фонд Мениджмънт АД, притежават общо 8.92% от правата на глас в общото събрание на акционерите на „Булленд Инвестмънтс“АДСИЦ.

 

Съобщение по чл. 148б ЗППЦК

На основание чл. 148б от ЗППЦК и получено  уведомление за разкриване на значително дялово участие в публично или инвестиционно дружество, „Булленд Инвестмънтс“  АДСИЦ съобщава следното:

С дата на сключване на сделката -   20 февруари 2018 година,  „Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре” С.А. е увеличил дяловото си участие в капитала на „Булленд Инвестмънтс“АДСИЦ до 15.02%, представляващи 2 253 725 бр. акции.

 


Страница 7 от 33