Новини

Съобщение по чл. 148б ЗППЦК

На основание чл. 148б от ЗППЦК и получено уведомление за разкриване на дялово участие в публично или инвестиционно дружество, Булленд Инвестмънтс АДСИЦ съобщава за следното:

На 23 април 2013 г. Специализирани Логистични Системи АД придобива 1 233 957 бр. акции от капитала на Булленд Инвестмънтс АДСИЦ, представляващи дял в размер на 9.48%.

 

Съобщение по чл. 148б ЗППЦК

На основание чл. 148б от ЗППЦК и получени  уведомления за разкриване на дялово участие в публично или инвестиционно дружество, Булленд Инвестмънтс  АДСИЦ съобщава за следното:

На 22 април 2013 г. Старком Холдинг АД  увеличава дяловото си участие в капитала на Булленд Инвестмънтс АДСИЦ от 533 957 бр. акции до 1 233 957 бр. акции. В резултат на сделката, правото на глас на Старком Холдинг АД в общото събрание на акционерите се променя от 4.1% на 9.48%;

На 23 април 2013 г. Старком Холдинг АД прекратява дяловото си участие в капитала на Булленд Инвестмънтс АДСИЦ като продава  всичките си 1 233 957 бр. акции, представляващи 9.48% от капитала на публичното дружество;

На 22 април 2013 г. ЗД Евроинс АД намалява дяловото си участие в капитала на Булленд Инвестмънтс АДСИЦ от 851 016 бр. акции до 151 016 бр. акции, представляващи 1.16% от капитала на дружеството.

 

Извънредно заседание на Общото събрание на акционерите

Съветът на директорите на Булленд Инвестмънтс  АДСИЦ, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон и чл. 31, ал. 1 от Устава на дружеството свиква извънредно общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 13 май 2013 г. от 10.00 часа по седалището и адреса на управление в гр. София, бул. Христофор Колумб № 43, ет. 1, заседателна зала.

 

Съобщение по чл. 148б ЗППЦК

На основание чл. 148б от ЗППЦК и получено уведомление за разкриване на дялово участие в публично или инвестиционно дружество от Евроинс Румъния АД, Булленд Инвестмънтс АДСИЦ съобщава, че Евроинс Румъния АД е намалило дяловото си участие в капитала на Булленд Инвестмънтс АДСИЦ от 189 973 бр. акции до 129 973 бр. акции. В резултат на покупката, правото на глас на Евроинс Румъния АД в общото събрание на акционерите се променя от 5.001% на 3.421%.

 

Годишен финансов отчет за 2012 г.

"Булленд Инвестмънтс" АДСИЦ уведомява акционерите на дружеството и инвеститорите, че на 29.03.2013 г. е представило на КФН годишен отчет към 31.12.2012 г. Годишният отчет е на разположение на адрес: гр. София, бул. „Христофор Колумб 43” , всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа и на адрес: www.bulland.bg.

 


Страница 8 от 28