Новини

Назначен е контрольор на "Булленд Инвестмънтс" АДСИЦ

По молба на акционера Иво Петров Петров, притежаващ 10.46% от капитала на „Булленд Инвестмънтс“АДСИЦ, Софийски градски съд назначи дипломирания експерт-счетоводител Нели Димитрова Шопова-Георгиева за контрольор на публичното дружество с Определение №3227 от 14.06.2016 година. Проверката включва цялата счетоводна документация на дружеството за периода 01.01.2013 – 31.12.2015 г., в това число годишните и междинните счетоводни отчети, финансовото състояние, задълженията и вземанията на дружеството, включително във връзка със специалните изисквания на ЗППЦК, ЗДСИЦ, устава и проспекта на дружеството и в частност чл. 114 и чл.114а от ЗППЦК.
 
Съобразно нормата на чл. 118, ал.1 от Търговския закон, лица, притежаващи заедно или поотделно найа-малко 5 на сто от капитала на публично дружество, могат да искат от съда назначаването на контрольори, които да проверят цялата счетоводна документация на дружеството и да изготвят доклад за констатациите си.
 
 

Уведомление относно увеличение на капитала на БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС АДСИЦ с права

Във връзка с решение на Съвета на директорите от 20.05.2016 г., последващо оповестяване пред обществеността на съобщение по реда на чл. 92а от ЗППЦК, а именно, публикации във в. „24 часа” от 09.09.2016 г. и в. „Капитал дейли” от 09.09.2016 г., оповестяване чрез ТР по партидата на емитента от 08.09.2016 г. и чрез интернет страниците на емитента и на упълномощения инвестиционен посредник ИП Евро-Финанс АД от 09.09.2016 г., относно увеличаване на капитала на Булленд инвестмънтс АДСИЦ-София, БФБ-София АД въвежда за търговия на „Пазар на права“  емисия със следните параметри:

- брой акции преди увеличението: 13 017 889;

- брой на издадените права: 13 017 889;

- брой акции, предложени за записване: 5 000 000;

- съотношение между издадените права и новите акции: право/акции: 2.604/1

- всяко лице може да запише най-малко 1 нова акция и най-много такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права, разделен на 2.604;

- капиталът ще бъде увеличен само ако бъдат записани и платени най-малко 1 800 000 бр. нови акции;

- присвоен борсов код на издадените права: 5BDK;

- ISIN код на правата: BG4000008160;

- номинална стойност: 1.00 лв.;

- емисионна стойност: 1.00 лв.;

- начална дата за търговия на правата на борсата: 28.09.2016 г.;

- крайна дата за търговия на правата на борсата: 11.10.2016 г.;

- начална дата за прехвърляне на правата: 28.09.2016 г.;

- крайна дата за прехвърляне на правата: 13.10.2016 г.;

- дата на аукциона по чл. 112б, ал. 7 от ЗППЦК: 20.10.2016 г.;

- начална дата за записване на акциите: 28.09.2016 г.;

- крайна дата за записване на акции от увеличението: 04.11.2016 г.;

- борсов член, упълномощен да обслужва увеличението на капитала: ИП Евро-Финанс АД;

- Банка, в която да бъде открита набирателна сметка: ТБ Юробанк България АД;

- Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 7 дни след датата на обнародване на съобщението по чл. 92а, ал. 1от ЗППЦК или към 16.09.2016 г. /петък/;

- Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право да участва в увеличението на капитала е 14.09.2016 г. /сряда/.

Проспектът за публично предлагане на ценни книжа (емисия акции от увеличение на капитала) може да бъде намерен на сайта на БФБ-София (www.bse-sofia.bg ), както и на сайта на дружеството: www.bulland.bg .

 

Съобщение по чл. 148б ЗППЦК

На основание чл. 148б от ЗППЦК и получено  уведомление за разкриване на дялово участие в публично или инвестиционно дружество, Булленд Инвестмънтс  АДСИЦ съобщава следното:

С дата на регистрация в Централен депозитар 23 септември 2015 година ДФ ИНВЕСТ АКТИВ са намалили дяловото си участие в капитала на Булленд Инвестмънтс АДСИЦ от 703 423 броя акции до 637 633 броя акции. В резултат на сделката, правото на глас в общото събрание на акционерите  на ДФ ИНВЕСТ АКТИВ се променя от 5,4% на 4,9%.

 

Съобщение по чл. 148б ЗППЦК

На основание чл. 148б от ЗППЦК и получени  уведомления за разкриване на дялово участие в публично или инвестиционно дружество, Булленд Инвестмънтс  АДСИЦ съобщава следното:

С дата на регистрация в Централен депозитар 12 май 2015 година БИ ДЖИ АЙ ГРУП АД са намалили дяловото си участие в капитала на Булленд Инвестмънтс АДСИЦ от 655 981 броя акции до 268 381 броя акции. В резултат на сделката, правото на глас в общото събрание на акционерите  на БИ ДЖИ АЙ ГРУП АД се променя от 5,04% на 2,06%;

С дата на регистрация в Централен депозитар 12 май 2015 година ДФ ИНВЕСТ АКТИВ са увеличили дяловото си участие в капитала на Булленд Инвестмънтс АДСИЦ от 3150823 броя акции до 703 423 броя акции. В резултат на сделката, правото на глас в общото събрание на акционерите  на ДФ ИНВЕСТ АКТИВ се променя от 2,4% на 5,4%.

 

Съобщение по чл. 148б ЗППЦК

На основание чл. 148б от ЗППЦК и получено уведомление за разкриване на дялово участие в публично или инвестиционно дружество, Булленд Инвестмънтс АДСИЦ съобщава следното:

С дата на регистрация в Централен депозитар 30 март 2015 година УД ЕФ Асет Мениджмънт АД и управляваните от него фондове са намалили дяловото си участие в капитала на Булленд Инвестмънтс АДСИЦ от 1 030 538 броя акции до 408 538 броя акции. В резултат на сделката, правото на глас в общото събрание на акционерите на УД ЕФ Асет Мениджмънт АД и управляваните от него фондове ДФ ЕФ РАпид и ДФ ЕФ Принсипал се променя от общо 7.92% на 3.14%.

 


Страница 8 от 32