Новини

Съобщение по чл. 148б ЗППЦК

На основание чл. 148б от ЗППЦК и получено  уведомление за разкриване на дялово участие в публично или инвестиционно дружество, Булленд Инвестмънтс  АДСИЦ съобщава следното:

На 17 март 2014 година акционерът Иво Петров Петров е увеличил дяловото си участие в капитала на Булленд Инвестмънтс АДСИЦ от 1 233 288 броя акции до 1 303 688 броя акции. В резултат на сделката, правото на глас на г-н Петров в общото събрание на акционерите се променя от 9.47% на 10.02%.

 

Съобщение по чл. 148б ЗППЦК

На основание чл. 148б от ЗППЦК и получено  уведомление за разкриване на дялово участие в публично или инвестиционно дружество, Булленд Инвестмънтс  АДСИЦ съобщава следното:

На 27 януари 2014 година акционерът Би Джи Ай Груп АД е увеличил дяловото си участие в капитала на Булленд Инвестмънтс АДСИЦ от 333 400 броя акции до 655 981 броя акции. В резултат на сделката, правото на глас на Би Джи Ай Груп АД в общото събрание на акционерите се променя от 2.56% на 5.04%.

 

Промяна на дялово участие

На 24.01.2014 година, в изпълнение на задълженията си по чл.145 от ЗППЦК, в офиса на Булленд Инвестмънтс АДСИЦ постъпи уведомление от акционера Специализирани логистични системи АД за настъпила промяна на дяловото му участие в публичното дружество, както следва:

Специализирани логистични системи АД намалява акционерното си участие в капитала на Булленд Инвестмънтс АДСИЦ от 961 857 до 628 457 акции. След извършената промяна акционерното участие на Специализирани логистични системи АД възлиза на 4,83 % от капитала на публичното дружество.

 

Съобщение по чл. 148б ЗППЦК

На основание чл. 148б от ЗППЦК и получено  уведомление за разкриване на дялово участие в публично или инвестиционно дружество, Булленд Инвестмънтс  АДСИЦ съобщава следното:

Акционерът УД Еф Асет Мениджмънт АД и управляваният от него договорен фонд Еф Принсипал са увеличили дяловото си участие в капитала на Булленд Инвестмънтс АДСИЦ от 599 165 броя акции до 764 165 броя акции, представляващи общо 5.87% права на глас в общото събрание на акционерите. От тях ДФ Еф Принсипал притежава 694 640 броя акции (5.34%) и УД Еф Асет Мениджмънт АД – 69 525 броя акции (0.53%).

 

Съобщение по чл. 148б ЗППЦК

На основание чл. 148б от ЗППЦК и получено  уведомление за разкриване на дялово участие в публично или инвестиционно дружество, Булленд Инвестмънтс  АДСИЦ съобщава следното:

На 6 август 2013 година акционерът Иво Петров Петров е увеличил дяловото си участие в капитала на Булленд Инвестмънтс АДСИЦ от 650 893 броя акции до 658 741 броя акции. В резултат на сделката, правото на глас на г-н Петров в общото събрание на акционерите се променя от 4.99% на 5.06%.

 


Страница 8 от 30