Новини

Тримесечен финансов отчет към 31.12.2012 г.

"Булленд Инвестмънтс" АДСИЦ уведомява акционерите на дружеството и инвеститорите, че на 30.01.2013 г. е представило на КФН тримесечен отчет към 31.12.2012 г. Отчетът е на разположение на адрес: гр. София, бул. „Христофор Колумб” № 43, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа и на адрес: www.bulland.org.

 

Съобщение по чл. 148б ЗППЦК

На основание чл. 148б от ЗППЦК и получено уведомление за разкриване на дялово участие в публично или инвестиционно дружество от Евроинс Румъния АД, Булленд Инвестмънтс АДСИЦ съобщава, че Евроинс Румъния АД е увеличило дяловото си участие в капитала на Булленд Инвестмънтс АДСИЦ от 282 470 бр. акции до 824 620 бр. акции. В резултат на покупката, правото на глас на Евроинс Румъния АД в общото събрание на акционерите се променя от 2.17% до 6.34%.

 

Промяна в седалището и адреса на управление

На извънредно заседание на общото събрание на акционерите на Булленд Инвестмънтс АДСИЦ, проведено на 27. 11. 2012 г., бе взето решение за промяна в седалището и адреса на управление, като понастоящем адресът на дружеството е: гр. София 1592, бул. Христофор Колумб №43. Общото събрание на акционерите гласува и промени в устава на дружеството. Описаните обстоятелства са вписани по партидата на дружеството в Търговския регистър на 09.01.2012 г.

 

Промяна в Съвета на директорите

На извънредно заседание на общото събрание на акционерите на Булленд Инвестмънтс АДСИЦ, проведено на 27. 11. 2012 г. бе взето решение за освобождаване на досегашните членове на Съвета на директорите и избор на нов съвет на директорите в състав: Иван Георгиев Мънков - председател, Светослав Богданов Антонов - Заместник - председател и Данко Илиев Идакиев - Изпълнителен директор. Описаната промяна бе вписана по партидата на дружеството в Търговския регистър на 10. 12. 2012 г. 
 

 

Решения на извънредно общо събрание на акционерите

„Булленд Инвестмънтс „ АДСИЦ съобщава, че на проведеното на 27 ноември 2012 г. извънредно общо събрание на акционерите, свикано по желание на УПФ „Бъдеще” като акционер притежаващ над 5 % от гласовете в общото събрание, бяха гласувани всички предложения по дневния ред, направени от УПФ „Бъдеще”. Избран е нов състав на съвета на директорите на „Булленд Инвестмънтс” АДСИЦ в състав: Данко Идакиев, Иван Мънков и Светослав Антонов и седалището на дружеството се променя на: гр. София, бул. „Христофор Колум” № 43. Приети са и предложените промени в устава. Предстои вписване на решенията на общото събрание в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.
Във връзка с промените в ръководството на дружеството е извършен преглед на междинните финансови отчети на „Булленд Инвестмънтс” АДСИЦ към 30.09.2012 г. от избрания независим одитор на дружеството.

 


Страница 9 от 28