Новини

Уведомление съгласно чл.112д от Закона за публично предлагане на ценни книжа

Към края на месец ноември 2016 година, размерът на регистрирания капитал на БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС АДСИЦ е в размер на 15 008 125 лева, разпределен в 15 008 125 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с номинална стойност 1 лев всяка една.

Към края на месец ноември 2016 година, общият брой акции с право на глас от капитала на БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС АДСИЦ е 15 008 125 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с номинална стойност 1 лев всяка една.

Увеличението на капитала на БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС АДСИЦ от 13 017 889 лева на 15 008 125 лева е вписано в Търговски регистър с вписване №20161124134719 от 24 ноември 2016 година.
 

Увеличението на капитала на „Булленд Инвестмънтс“АДСИЦ приключи успешно

На 4 ноември 2016 г. приключи успешно подписката за записване на акции от публичното предлагане на „БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС“ АДСИЦ. 

Сумата, получена от записаните и напълно изплатени акции, е в размер на 1 990 236 лева, което представлява 39.8% от предложените права, при минимален праг за успех на емисията от 36%.

Общо капиталът на компанията ще бъде увеличен от 13 017 889 лева на 15 008 125 лева. Предстои регистриране на увеличението в Търговски регистър, Централен депозитар, Комисията за финансов надзор и регистриране на новите акции за търговия на БФБ-София.
 

Назначен е контрольор на "Булленд Инвестмънтс" АДСИЦ

По молба на акционера Иво Петров Петров, притежаващ 10.46% от капитала на „Булленд Инвестмънтс“АДСИЦ, Софийски градски съд назначи дипломирания експерт-счетоводител Нели Димитрова Шопова-Георгиева за контрольор на публичното дружество с Определение №3227 от 14.06.2016 година. Проверката включва цялата счетоводна документация на дружеството за периода 01.01.2013 – 31.12.2015 г., в това число годишните и междинните счетоводни отчети, финансовото състояние, задълженията и вземанията на дружеството, включително във връзка със специалните изисквания на ЗППЦК, ЗДСИЦ, устава и проспекта на дружеството и в частност чл. 114 и чл.114а от ЗППЦК.
 
Съобразно нормата на чл. 118, ал.1 от Търговския закон, лица, притежаващи заедно или поотделно найа-малко 5 на сто от капитала на публично дружество, могат да искат от съда назначаването на контрольори, които да проверят цялата счетоводна документация на дружеството и да изготвят доклад за констатациите си.
 
 

Уведомление относно увеличение на капитала на БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС АДСИЦ с права

Във връзка с решение на Съвета на директорите от 20.05.2016 г., последващо оповестяване пред обществеността на съобщение по реда на чл. 92а от ЗППЦК, а именно, публикации във в. „24 часа” от 09.09.2016 г. и в. „Капитал дейли” от 09.09.2016 г., оповестяване чрез ТР по партидата на емитента от 08.09.2016 г. и чрез интернет страниците на емитента и на упълномощения инвестиционен посредник ИП Евро-Финанс АД от 09.09.2016 г., относно увеличаване на капитала на Булленд инвестмънтс АДСИЦ-София, БФБ-София АД въвежда за търговия на „Пазар на права“  емисия със следните параметри:

- брой акции преди увеличението: 13 017 889;

- брой на издадените права: 13 017 889;

- брой акции, предложени за записване: 5 000 000;

- съотношение между издадените права и новите акции: право/акции: 2.604/1

- всяко лице може да запише най-малко 1 нова акция и най-много такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права, разделен на 2.604;

- капиталът ще бъде увеличен само ако бъдат записани и платени най-малко 1 800 000 бр. нови акции;

- присвоен борсов код на издадените права: 5BDK;

- ISIN код на правата: BG4000008160;

- номинална стойност: 1.00 лв.;

- емисионна стойност: 1.00 лв.;

- начална дата за търговия на правата на борсата: 28.09.2016 г.;

- крайна дата за търговия на правата на борсата: 11.10.2016 г.;

- начална дата за прехвърляне на правата: 28.09.2016 г.;

- крайна дата за прехвърляне на правата: 13.10.2016 г.;

- дата на аукциона по чл. 112б, ал. 7 от ЗППЦК: 20.10.2016 г.;

- начална дата за записване на акциите: 28.09.2016 г.;

- крайна дата за записване на акции от увеличението: 04.11.2016 г.;

- борсов член, упълномощен да обслужва увеличението на капитала: ИП Евро-Финанс АД;

- Банка, в която да бъде открита набирателна сметка: ТБ Юробанк България АД;

- Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 7 дни след датата на обнародване на съобщението по чл. 92а, ал. 1от ЗППЦК или към 16.09.2016 г. /петък/;

- Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право да участва в увеличението на капитала е 14.09.2016 г. /сряда/.

Проспектът за публично предлагане на ценни книжа (емисия акции от увеличение на капитала) може да бъде намерен на сайта на БФБ-София (www.bse-sofia.bg ), както и на сайта на дружеството: www.bulland.bg .

 

Съобщение по чл. 148б ЗППЦК

На основание чл. 148б от ЗППЦК и получено  уведомление за разкриване на дялово участие в публично или инвестиционно дружество, Булленд Инвестмънтс  АДСИЦ съобщава следното:

С дата на регистрация в Централен депозитар 23 септември 2015 година ДФ ИНВЕСТ АКТИВ са намалили дяловото си участие в капитала на Булленд Инвестмънтс АДСИЦ от 703 423 броя акции до 637 633 броя акции. В резултат на сделката, правото на глас в общото събрание на акционерите  на ДФ ИНВЕСТ АКТИВ се променя от 5,4% на 4,9%.

 


Страница 9 от 33