Новини

Уведомление по чл.148б от ЗППЦК

На основание чл. 148б от ЗППЦК и получено  уведомление за разкриване на значително дялово участие в публично или инвестиционно дружество, „Булленд Инвестмънтс“АДСИЦ съобщава следното:
С дата на сделката – 27 декември 2019 година, ,,Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре” С.А. е намалил дяловото си участие в капитала на „Булленд Инвестмънтс“АДСИЦ до общо 4,92%, представляващи 738 415 права на глас в общото събрание на публичното дружество.

 

Уведомление по чл.148б от ЗППЦК

На основание чл. 148б от ЗППЦК и получено  уведомление за разкриване на значително дялово участие в публично или инвестиционно дружество, „Булленд Инвестмънтс“АДСИЦ съобщава следното:
 
С дата на сделката – 5 декември 2019 година, управляваните от УД ЕФ Асет Мениджмънт АД договорни фондове са увеличили дяловото си участие в капитала на „Булленд Инвестмънтс“АДСИЦ до общо 5,36%, представляващи 804 089 права на глас в общото събрание на публичното дружество.

 

Уведомление по чл.148б от ЗППЦК

На основание чл. 148б от ЗППЦК и получено  уведомление за разкриване на значително дялово участие в публично или инвестиционно дружество, „Булленд Инвестмънтс“АДСИЦ съобщава следното:
С дата на сделката – 6 ноември 2019 година, управляваните от УД ЕФ Асет Мениджмънт АД договорни фондове са увеличили дяловото си участие в капитала на „Булленд Инвестмънтс“АДСИЦ до общо 5,98%, представляващи 897 807 права на глас в общото събрание на публичното дружество.

 

Уведомление по чл.148б от ЗППЦК

На основание чл. 148б от ЗППЦК и получено  уведомление за разкриване на значително дялово участие в публично или инвестиционно дружество, „Булленд Инвестмънтс“АДСИЦ съобщава следното:
С дата на сделката – 6 ноември 2019 година, управляваните от УД Актива Асет Мениджмънт АД договорни фондове са намалили дяловото си участие в капитала на „Булленд Инвестмънтс“АДСИЦ до общо 4,50%, представляващи 675 552 права на глас в общото събрание на публичното дружество.

 

Първо общо събрание на облигационерите от емисия с ISIN BG2100011191

На 26 август 2019 г. в гр. София, бул. „Христофор Колумб” № 43 при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове, от 10:30 часа се проведе първо общо събрание на облигациите на „БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС” АДСИЦ - гр. София на първа емисия обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, обезпечени, неконвертируеми, свободнопрехвърляеми облигации на дружеството, предложени при условията на първично частно (непублично) предлагане по смисъла на чл. 205, ал. 2 от ТЗ, с ISIN код на емисията BG2100011191 и обща стойност на облигационния заем 9 080 000 (девет милиона и осемдесет хиляди) лева.

На събранието бяха представени облигационери, притежаващи общо 6 600 (шест хиляди и шестстотин) облигации, представляващи приблизително 72,68 % (седемдесет и два цяло шестдесет и осем процента) от издаденията облигационна емисия.

Общото събрание на облигационерите избра „ТЕКСИМ БАНК“ АД за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“, като одобри проекта на предложения договор за изпълнение на възложените дейности. 

 


Страница 2 от 30