Новини

Уведомление по чл.148б от ЗППЦК

На основание чл. 148б от ЗППЦК и получено  уведомление за разкриване на значително дялово участие в публично или инвестиционно дружество, „Булленд Инвестмънтс“АДСИЦ съобщава следното:
С дата на сделката – 11 февруари 2021 година, ДФ Актива Високодоходен фонд е увеличил дяловото си участие в капитала на „Булленд Инвестмънтс“АДСИЦ до 5.525%, представляващи 829 194 права на глас. След сделката управляваните от УД Актива Асет Мениджмънт АД фондове притежават общо 13.9409% от капитала на дружеството, представляващи 2 092 260 права на глас в общото събрание на публичното дружество.

 

Уведомление по чл.148б от ЗППЦК

На основание чл. 148б от ЗППЦК и получено  уведомление за разкриване на значително дялово участие в публично или инвестиционно дружество, „Булленд Инвестмънтс“АДСИЦ съобщава следното:
С дата на сделката – 4 декември 2020 година, „Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре” С.А. е намалил дяловото си участие в капитала на „Булленд Инвестмънтс“АДСИЦ до 4,52%, представляващи 677 815 права на глас в общото събрание на публичното дружество.

 

Уведомление по чл.148б от ЗППЦК

На основание чл. 148б от ЗППЦК и получено  уведомление за разкриване на значително дялово участие в публично или инвестиционно дружество, „Булленд Инвестмънтс“АДСИЦ съобщава следното:
С дата на сделката – 28 септември 2020 година, ЗД Евроинс АД е намалил дяловото си участие в капитала на „Булленд Инвестмънтс“АДСИЦ до 4.904%, представляващи 736 046 права на глас в общото събрание на публичното дружество.

 

Уведомление по чл.148б от ЗППЦК

На основание чл. 148б от ЗППЦК и получено  уведомление за разкриване на значително дялово участие в публично или инвестиционно дружество, „Булленд Инвестмънтс“АДСИЦ съобщава следното:
С дата на сделката – 15 септември 2020 година, „Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре” С.А. е увеличил дяловото си участие в капитала на „Булленд Инвестмънтс“АДСИЦ до 6,98%, представляващи 1 047 815 права на глас в общото събрание на публичното дружество.

 

Уведомление по чл.148б от ЗППЦК

На основание чл. 148б от ЗППЦК и получено  уведомление за разкриване на значително дялово участие в публично или инвестиционно дружество, „Булленд Инвестмънтс“АДСИЦ съобщава следното:
С дата на сделката – 12 юни 2020 година, ППФ Бъдеще е увеличил дяловото си участие в капитала на „Булленд Инвестмънтс“АДСИЦ до 5,68%, представляващи 852 006 права на глас в общото събрание на публичното дружество.

 


Страница 2 от 32