Новини

Промяна в седалището и адреса на управление

На извънредно заседание на общото събрание на акционерите на Булленд Инвестмънтс АДСИЦ, проведено на 27. 11. 2012 г., бе взето решение за промяна в седалището и адреса на управление, като понастоящем адресът на дружеството е: гр. София 1592, бул. Христофор Колумб №43. Общото събрание на акционерите гласува и промени в устава на дружеството. Описаните обстоятелства са вписани по партидата на дружеството в Търговския регистър на 09.01.2012 г.

 

Промяна в Съвета на директорите

На извънредно заседание на общото събрание на акционерите на Булленд Инвестмънтс АДСИЦ, проведено на 27. 11. 2012 г. бе взето решение за освобождаване на досегашните членове на Съвета на директорите и избор на нов съвет на директорите в състав: Иван Георгиев Мънков - председател, Светослав Богданов Антонов - Заместник - председател и Данко Илиев Идакиев - Изпълнителен директор. Описаната промяна бе вписана по партидата на дружеството в Търговския регистър на 10. 12. 2012 г. 
 

 

Решения на извънредно общо събрание на акционерите

„Булленд Инвестмънтс „ АДСИЦ съобщава, че на проведеното на 27 ноември 2012 г. извънредно общо събрание на акционерите, свикано по желание на УПФ „Бъдеще” като акционер притежаващ над 5 % от гласовете в общото събрание, бяха гласувани всички предложения по дневния ред, направени от УПФ „Бъдеще”. Избран е нов състав на съвета на директорите на „Булленд Инвестмънтс” АДСИЦ в състав: Данко Идакиев, Иван Мънков и Светослав Антонов и седалището на дружеството се променя на: гр. София, бул. „Христофор Колум” № 43. Приети са и предложените промени в устава. Предстои вписване на решенията на общото събрание в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.
Във връзка с промените в ръководството на дружеството е извършен преглед на междинните финансови отчети на „Булленд Инвестмънтс” АДСИЦ към 30.09.2012 г. от избрания независим одитор на дружеството.

 

Извънредно общо събрание на акционерите

Булленд Инвестмънт  АДСИЦ съобщава, че на 17 октомври 2012 г. е получено писмо от Универсален пенсионен фонд  „Бъдеще”, в което УПФ „Бъдеще” в качеството си на акционер, притежаващ в продължение на повече от три месеца над 5 % от капитала на дружеството, иска свикване на извънредно общо събрание на акционерите на „Булленд Инвестмънтс” АД. Във връзка с полученото искане, на 18 октомври 2012 г. Съветът на директорите на Булленд Инвестмънтс АДСИЦ проведе заседание, на което беше взето следното решение:
Свиква извънредно общо събрание на акционерите на Булленд Инвестмънтс АДСИЦ на 27 ноември 2012 г. при следния дневен ред:
1. Освобождаване на всички членове на  Съвета на директорите
2. Избор нови членове на Съвета на директорите: Иван Мънков,  Данко Идакиев и Светослав Антонов
3. Вземане на решение за изплащане на тантиеми на освободените членове на Съвета на директорите
4. Определяне на възнаграждението на новоизбраните членове на Съвета на директорите
5. Промяна на седалището и адреса на управление на дружеството
6. Промени в устава на дружеството
Поканата за извънредното общо събрание на акционерите предстои да бъде публикувана в Търговския регистър

 

Съобщение по чл. 148 б ЗППЦК

На основание чл. 148б от ЗППЦК и получено на 12 октомври 2012 г. (вх. № 10/12.10.2012 г.) уведомление за разкриване на дялово участие в публично или инвестиционно дружество от ЗД „Евро Инс” АД, „Булленд Инвестмънтс” АДСИЦ съобщава, че на 04.09.2012 г. ЗД „Евро Инс” АД е придобило 770 000 акции на „Булленд Инвестмънтс” АДСИЦ. В резултат на покупката, правото на глас на ЗД „Евро Инс” АД в общото събрание на акционерите се променя от 1,60 % на 7,51 %.

 


Страница 11 от 30