Новини

Уведомление за паричен дивидент

На основание чл. 115в, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Ви уведомяваме за следното:

БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС  АДСИЦ разпределя дивидент за финансовата 2013 година в размер на1 054 449.00  лева, представляващ 0.081  лева брутен дивидент за една акция, нетният дивидент, разпределян на една акция е в размер на 0.07695 лева, съгласно взето решение по т. 4 от дневния ред на общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 26.06.2014 г.

Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар АД като акционери на 14-тия ден след датата на общото събрание, на което е приет годишния финансов отчет.

Дивидентите ще бъдат изплатени най-късно до края на текущата 2014 година.

Разходите по изплащане на дивидент са за сметка на дружеството.

Акционерите ще получат дивидентите си чрез инвестиционния посредник, на когото са клиент.

 

Корпоративно съобщение

„БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС“АДСИЦ уведомява своите акционери, че в публикуваната покана за свикване на годишното общо събрание на акционерите на 26 юни 2014 г. е допусната техническа грешка в точка 4 от дневния ред като е цитиран размерът на дивидента от миналата година. Коректният размер на дивидента за разпределяне е 1 054 449 лева, представляващи 90,69 % от преобразувания по реда на чл. 10, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел финансов резултат за 2013 г. Брутният дивидент, разпределян на една акция, е в размер на 0,081 лева. Нетният дивидент, разпределян на една акция, е 0,07695 лева. Останалата преобразувана печалба от дейността на дружеството през 2013 г. в размер на 108 298 лева да бъде отнесена по сметка „Неразпределени печалби от минали години”.

В  ход е процедура по вписване на корекцията в Търговски регистър.

 

Съобщение по чл. 148б ЗППЦК

На основание чл. 148б от ЗППЦК и получено  уведомление за разкриване на дялово участие в публично или инвестиционно дружество, Булленд Инвестмънтс  АДСИЦ съобщава следното:

На 17 март 2014 година акционерът Иво Петров Петров е увеличил дяловото си участие в капитала на Булленд Инвестмънтс АДСИЦ от 1 233 288 броя акции до 1 303 688 броя акции. В резултат на сделката, правото на глас на г-н Петров в общото събрание на акционерите се променя от 9.47% на 10.02%.

 

Съобщение по чл. 148б ЗППЦК

На основание чл. 148б от ЗППЦК и получено  уведомление за разкриване на дялово участие в публично или инвестиционно дружество, Булленд Инвестмънтс  АДСИЦ съобщава следното:

На 27 януари 2014 година акционерът Би Джи Ай Груп АД е увеличил дяловото си участие в капитала на Булленд Инвестмънтс АДСИЦ от 333 400 броя акции до 655 981 броя акции. В резултат на сделката, правото на глас на Би Джи Ай Груп АД в общото събрание на акционерите се променя от 2.56% на 5.04%.

 

Промяна на дялово участие

На 24.01.2014 година, в изпълнение на задълженията си по чл.145 от ЗППЦК, в офиса на Булленд Инвестмънтс АДСИЦ постъпи уведомление от акционера Специализирани логистични системи АД за настъпила промяна на дяловото му участие в публичното дружество, както следва:

Специализирани логистични системи АД намалява акционерното си участие в капитала на Булленд Инвестмънтс АДСИЦ от 961 857 до 628 457 акции. След извършената промяна акционерното участие на Специализирани логистични системи АД възлиза на 4,83 % от капитала на публичното дружество.

 


Страница 11 от 33