Новини

Съобщение по чл. 148 б ЗППЦК

На основание чл. 148б от ЗППЦК и получено на 21 август 2012 г. (вх. № 4/21.08.2012 г.) уведомление за разкриване на дялово участие в публично или инвестиционно дружество от „Евро финанс” АД, „Булленд Инвестмънтс” АДСИЦ съобщава, че на 16.08.2012 г. „Евро финанс” АД е придобило 136 000 акции на „Булленд Инвестмънтс” АДСИЦ. В резултат на покупката, правото на глас на „Евро финанс” АД в общото събрание на акционерите се променя от 9,32 % на 10,37 %.

 

Тримесечен финансов отчет към 30.06.2012 г.

"Булленд Инвестмънтс" АДСИЦ уведомява акционерите на дружеството и инвеститорите, че на 18.07.2012 г. е представило на КФН тримесечен отчет към 30.06.2012 г. Отчетът е на разположение на адрес: гр. София, бул. „Витоша” № 56, ап. 3, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа и на адрес: www.bulland.org.

 

Предстоящо изплащане на дивидент

Булленд Инвестмънтс АДСИЦ съобщава на своите акционери, че на 16 юли 2012 г. ще бъде изплатен дивидента за 2011 г. Брутният дивидент на една акция е в размер на 0,096 лв. За акционерите, имащи открити сметки при инвестиционен посредници, дивидентът ще бъде изплатен чрез съответния инвестиционен посредник.

 

Решение на Общото събрание на акционерите за разпределение на печалбата

На редовното годишно общо събрание на акционерите на „Булленд Инвестмънтс” АДСИЦ, проведено на 05.06.2012 г. е взето следното решение за разпределение на печалбата:

За дивиденти се разпределя сума в размер на 1 249 717,34 лева или 0,096 лева брутен дивидент на акция. Сумата в размер на 1 249 717,34 лева представлява 90,07% от преобразувания  съгласно чл.10, ал.3  от ЗДСИЦ  финансов резултат, от който минимум 90% задължително подлежи на разпределение за дивиденти. За тантиеми на членовете на Съвета на директорите се разпределя сума в размер на 27 748,58 лв., която представлява 2% от преобразувания  съгласно чл.10, ал.3  от ЗДСИЦ  финансов резултат.
 В   общата сума  подлежаща на разпределение за дивиденти и тантиеми в размер на 1 277 465,92 лв. се включва:
• Счетоводната печалба за 2011г. в размер на 1 075 856 лева, която изцяло се разпределя за дивиденти
• 201 609,92 лева от натрупаната неразпределена печалба от минали години

Брутният дивидент на една акция е в размер на 0,096 лева. Право на дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни след датата на ОСА. Началната дата за изплащане на дивидента е 16 юли 2012 г. Изплащането на дивидента ще се извърши чрез Централен депозитар АД по реда и при условията, предвидени в ЗППЦК, Наредба № 8 на Централния депозитар АД, Правилника на Централния депозитар АД и другите приложими разпореби на българското законодателство.

 

Съобщение по чл. 148 б ЗППЦК

На основание чл. 148б от ЗППЦК и получено на 17 май 2012 г. (вх. № 3/17.05.2012 г.) уведомление за разкриване на дялово участие в публично или инвестиционно дружество от „Евроинс Румъния Застраховане – Презастраховане” АД, „Булленд Инвестмънтс” АДСИЦ съобщава, че на 15.05.2012 г. „Евроинс Румъния Застраховане – Презастраховане” АД е продало 415 000 акции на „Булленд Инвестмънтс” АДСИЦ. В резултат на продажбата, правото на глас на „Евроинс Румъния Застраховане – Презастраховане” АД в общото събрание на акционерите се променя от 6,47 % на 3,28 %.

 


Страница 11 от 28